PANDUAN MENULIS RPH SEMASA UJIAN/PEPERIKSAAN

 

廣告-請繼續往下閱讀

 

Mata Pelajaran:_____________________  Tarikh:________________

Kelas:     Bil. Pelajar:___________

Tempat:                        Masa:  

Tajuk:PERBINCANGAN UJIAN BULANAN II

Objektif:

Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukankesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalanpeperiksaan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang nilai /topik yang dibincangkan menerusi pembetulan yang dibuat

Menyatakan pendapat yang

bernas & memberikan alasan untuk menguatkan pendapatelatihpelajar

menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara yangdibincangkan

Pengetahuan sedia ada:

ABBM:

Buku latihan, kertas soalan Ujian 1, Skema Jawapan Ujian 1

Pengurusan kelas:

Penerapan Nilai

Menghormati guru, usaha,Bertanggungjawab

Aktiviti:

Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertaspeperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru

Pelajar dan guru berbincang mengenai soalan-soalanujian 

Soal jawab antara guru dan pelajar

1.Murid diedarkan dengan kertas jawapan peperiksaan akhir tahunpenulisan.

2.Murid diminta untuk membincang kan soalandan memberikanjawapan mereka .

3.Bincang jawapan bersama-sama.

4.Buat pembetulan jika terdapat kesalahan.

5.Buat pembetulan di dalam buku tulis

Penutup:

Tugasan:

Refleksi

P&P

berjalan lancar kerana pelajar dilihat memberi tumpuansepenuhnya

terhadap perbincangan dan pembetulan jawapan kertas peperiksaanmereka.

70% pelajar dapat memberikan pendapat & mengenalpastikesalahan yang dilakukan ketika menjawab soalan

30% pelajar masih memerlukan bimbingan guru untuk menyatakanpendapat sepanjang perbincangan